Udvendige forandringer

Indledning

Garnisonsparken har en høj arkitektonisk kvalitet med karnapper og altaner og et harmonisk samspil mellem lyse betonfacader og træbeklædning. Bygningerne er placeret som forskudte boligstokke på samme måde, som kasernens bygninger tidligere var placeret. Herved åbnes for et kig igennem grønne kiler ind til fredskoven Lillevang Skov mod sydvest.

Alle ejere i Garnisonsparken har en fælles interesse i, at disse karakteristika bliver fastholdt, og at bebyggelsen fremstår elegant og harmonisk. Som udgangspunkt må der derfor ikke udføres udvendige forandringer på bygningerne.

Imidlertid åbnes der i vedtægtens pkt. 27.1 mulighed for, at bestyrelsen kan give tilladelse til udvendige forandringer. Bestyrelserne har i tidens løb forvaltet denne mulighed restriktivt og kun givet tilladelse til få forandringer – og alle med baggrund i principielle beslutninger, taget af generalforsamlingen.

Du kan regne med bestyrelsens godkendelse, hvis en af nedenstående forandringer udføres i overensstemmelse med de generelle betingelser samt specielle regler og vilkår.

Ansøgningsprocedure

Ejer skal søge bestyrelsen skriftligt på ef.garnisonsparken@gmail.com og afvente tilladelse, inden forandringen påbegyndes.

Ansøgningen skal overholde generelle betingelser og specielle regler for de enkelte forandringer.

Når forandringen er gennemført, skal ejer færdigmelde til bestyrelsen, så denne har mulighed for at verificere, at tilladelsens betingelser og regler er opfyldt.

Når bestyrelsen har konstateret, at forandringen er i overensstemmelse med betingelser og regler, får ejer bestyrelsens skriftlige bekræftelse på, at forandringen er godkendt.

Generelle betingelser for alle forandringer:
 1. Forandringen må ikke stride mod de specielle regler for de enkelte forandringer.
 2. Forandringen skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og med mindst muligt indgreb i bygningen.
 3. Forandringen må ikke ændre eller begrænse eksisterende funktioner – fx afløb eller ventilation.
 4. Ejer skal vedligeholde forandringen for egen regning.
 5. Udbedring af skader ved ændring eller nedtagelse af forandringen skal ske for ejers regning.
 6. Ejer skal på bestyrelsens forlangende og for egen regning nedtage forandringen helt eller delvist, midlertidigt eller permanent, hvis det bliver nødvendigt på grund af ejendommens løbende vedligeholdelse eller påbud fra kommunen eller andre kompetente myndigheder.
 7. Hvis ejer ønske at ændre en allerede godkendt forandring, skal en ny ansøgningsproces gennemføres fra start.
 8. Bestyrelsen har ikke kompetence til at meddele tilladelser, som henhører under Grundejerforeningen Farum Kasernes, Furesø kommunes, andre myndigheders kompetence eller som er omfattet af autorisationsordninger. I givet fald skal ejer selv søge rette myndighed/et autoriseret firma.
Specielle regler for de enkelte forandringer

Markiser i stueetagen og på 3. sal

I stueetagen skal markiser over terrassen monteres i semilukket kassette.

På 3. sal skal markiser over terrassen monteres i lukket kassette.

Farven på dugen skal være lys grå eller lys beige.

Der henvises til illustrationen ”Markiser i Garnisonsparken” fra markisefirmaet ProfilMarkiser i Allerød, der er bekendt med regler og vilkår og de fysiske forhold på bygningerne.

Se illustration her>>

Vindafskærmning på 3. sals terrasse

 1. Opsætning skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og skal foretages af en professionel glarmester.
 2. Der skal anvendes 8mm hærdet glas med klembeslag. Glassets højde skal være 40 cm.
 3. Glasset skal være klart uden farvetoning.
 4. Afskærmning må udelukkende fæstnes ved hjælp af klembeslag oven på brystningernes betonkant og ikke rage ud over denne.
 5. Regnvand skal frit kunne løbe bort fra brystningen.

En opsat afskærmning kan beses hos Peter Hald, Garnisonsvej 3,3. (tlf. 40430138), der desuden gerne svarer på diverse praktiske spørgsmål.

Overdækning af pergola på lang terrasse på 3. sal

 1. Arbejdet skal udføres som vist i vedhæftede illustration ”Overdækning af pergola på penthouseterrasser”.
 2. Læg mærke til, at overdækningen skal udføres med klare og fuldt gennemsigtelige materialer.
 3. Der må ikke bores i jernbjælker, betonfrisen eller facadens træbeklædning.
 4. Dybden af overdækningen må maksimalt være frem til 1 cm fra betonfrisen.
 5. Overdækningen kan dække hele terrassens længde helt eller delvist.

Se illustration her>>

Redskabsrum på 3. sal i lang stok

 1. Redskabsrummet skal etableres i overensstemmelse med bestyrelsens detaljerede beskrivelse for ”etablering af redskabsrum på 3. sal i lige numre”.
 2. Vær især opmærksom på max. mål og materialer/farver.
 3. Konstruktionen må ikke være påfaldende synlig fra gadeplan.
 4. Redskabsrummet må kun etableres i mellemrummet til nabolejligheden.

Se illustration her>>

Etablering af ladestander til elbil i vognport

 1. Ejeren skal have brug for opladeren i hverdagen.
 2. Laderen skal monteres på væggen tættest muligt på bilen.
 3. Laderen skal tilsluttes lejlighedens elmåler af en autoriseret installatør.
 4. Ledningsføringen skal være sikker og mindst muligt synlig.
 5. Installationens fysiske udformning skal godkendes af viceværten inden ibrugtagning.