Praktisk Information – hvad nu hvis?

Indledning

Ansvar og forpligtelser ved brug og drift af bebyggelsen er reguleret i ”Vedtægter for Ejerforeningen Garnisonsparken”, som alle ejere har pligt til at gøre sig bekendt med i forbindelse med købet af lejligheden.

I dette afsnit gives en let genvej til oversigt over fordeling af ansvar og forpligtelser mellem den enkelte ejer, ejerforeningen/viceværten og grundejerforeningen samt vejledning i, hvad man som ejer/lejer skal gøre, når der – heldigvis sjældent – opstår almindelige problemer med vand, varme og strøm i hverdagen.

Ejers ansvar og forpligtelser

Ejers ansvar og forpligtelser handler mest om vedligeholdelse af lejligheden og tilhørende pulterrum (se pkt. 26) og hensynet til fællesskabet og fællesskabets ejendom (se pkt. 28). Ved udlejning skal ejer sikre, at lejer lever op til ejers ansvar og forpligtelser.

Den indvendige vedligeholdelse og fornyelse af den enkelte lejlighed påhviler den enkelte ejer. Ved indvendig vedligeholdelse forstås ”såvel maling, hvidtning og tapetsering som vedligeholdelse af gulve, træværk, murværk, puds og ruder, som den indvendige side af døre og vinduer, som alt udstyr, herunder elektriske installationer, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler og sanitetsinstallationer som tilgangs- og afløbsrør ud til faldstammerne samt låse og nøgler.”

Den udvendige renholdelse af vinduer i den enkelte lejlighed påhviler den enkelte ejer. Ejerforeningen sørger dog for udvendig renholdelse af vinduer i gavle og i opgangene

Fornyelse og vedligeholdelse af gulvbelægningen på altaner og terrasser er ejers ansvar. For at forebygge vandskader skal regnvandsafløbene under gulvbelægningen på 3. sals terrasser holdes fri for blade og kviste, hvilket også er den enkelte ejers ansvar.

På tredje sal har ejeren ansvaret for vedligeholdelsen af pergolabrædderne i tagkonstruktionen og i stueplan har ejeren ansvaret for vedligeholdelse af terrassearealet.

Af hensyn til fællesskabet og fællesskabets ejendom er ethvert medlem ”pligtig til at udøve sin medbenyttelsesret til arealer, installationer, anlæg og indretninger, der er undergivet fælles ejendomsret på en hensynsfuld måde”.

Generalforsamlingen har fastsat en husorden, som beskriver, hvordan balancen mellem fælles og individuelle interesser og hensyn bedst kan opnås.

Alle ejere/lejere har pligt til at gøre sig bekendt med husordenen i forbindelse med købet/indgåelse af lejemål af lejligheden.

Endvidere styrkes fællesskabet og rammerne for et godt liv i Garnisonsparken ved en god hverdagsdialog mellem beboere i den enkelte opgang og venlig dialog i almindelighed mellem bebyggelsens beboere.

 

E/F Garnisonsparkens ansvar og forpligtelser

Ejerforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse og fornyelse af bygninger, centralvarmeanlæg, fælles forsyningsledninger og fælles installationer uden for den enkelte lejlighed samt fælles anlæg i overensstemmelse med en vedligeholdelsesplan, som er godkendt af generalforsamlingen.

Henvendelse til Ejerforeningen kan ske via Administrator DEAS på telefon 70302020 eller til bestyrelsen på ef.garnisonsparken@gmail.com

 

G/F Farum Kasernes ansvar og forpligtelser

Grundejerforeningen forestår drift af udenomsarealerne samt vedligeholdelse og fornyelse af infrastrukturen (bænke og stier, P-arealer og husnummerskilte samt flisearealer foran bygningerne) i og på udenomsarealerne.

Henvendelse til Grundejerforeningen kan ske via Administrator DEAS på telefon 70302020 eller til bestyrelsen på gf.farumkaserne@gmail.com

Furesø Kommunes ansvar og forpligtelser

Kommunen er plan-, bygnings-, og vejmyndighed. Kommunen ejer og har ansvaret for Garnisonsvej.

Hvis du oplever skader eller mangler på Garnisonsvej – fx i gadebelysningen – kan du nemmest indberette til app´en ”BorgerTip”.

 

Sådan gør du, hvis de mest almindelige praktiske problemer opstår

 

Fjernvarme

Farum Fjernvarme A.M.B.A. leverer fjernvarmen.

Hvis du oplever, at radiatorerne ikke varmer, skal du gøre følgende i nedenstående rækkefølge:

 1. undersøg om der er generelle driftsforstyrrelser i varmeforsyningen på hjemmesiden farum-fjernvarme.dk under driftsstatus. Du kan også spørge andre beboere i opgangen, om de oplever tilsvarende problemer.
 2. hvis der ikke er generelle driftsforstyrrelser, skal du lufte ud i radiatoren ved den lille ventil, som sidder modsat af termostaten.
 3. Hjælper det ikke, skal du først lukke alle termostatventiler og derpå åbne den ventil, som sidder længst væk fra teknikskabet i entrèen. Når radiatoren er varm, åbner du for den næste radiator og så fremdeles, indtil alle radiatorer varmer.
 4. hvis det heller ikke fungerer, skal du ringe til vicevært Brian Jørgensen på tlf. 23331906 i træffetiden mellem kl. 07.00-15. Ved kritiske problemer uden for træffetiden kan du ringe på vagttelefon: 76117015. Bemærk, at hvis du ringer til et vvs-firma vedr. varmen, skal du selv betale for ydelsen.

Forbrugsaflæsningen foregår digitalt og månedligt med virkning fra 2022 og afregnes årligt via Administrator, DEAS.

 

Vand og afløb

Vandselskabet Novafos leverer vand- og afløbsforsyning.

Hvis du oplever afbrydelse af vandforsyningen, skal du gøre følgende i nedenstående rækkefølge:

 1. undersøg om der er generelle driftsforstyrrelser i vandforsyningen på Novafos’s hjemmeside novafos.dk. Her kan du også tilmelde dig en sms-service.
 2. hvis der ikke er generelle driftsforstyrrelser, skal du spørge andre beboere i opgangen, om de oplever tilsvarende problemer. Hvis svaret er ”ja”, skal du ringe til viceværten på tlf. 23331906 i træffetiden.
 3. Hvis andre beboere ikke oplever forstyrrelser, er problemet mest sandsynligt lokalt hos dig og du skal kontakte et vvs-firma for egen regning.

Hvis der er problemer med det varme vand, skal du ringe til viceværten i træffetiden.

Forbrugsaflæsningen foregår digitalt med virkning fra 2022 og afregnes årligt via Administrator, DEAS.

 

Er køkkenvasken stoppet, skal du gøre følgende i nedenstående rækkefølge:

 1. undersøg om det skyldes en prop i vandlåsen eller i afløbsrøret hen til faldstammen, hvilket det mest almindelige. Dette skal du selv afhjælpe eller få et vvs-firma til at retablere for din egen regning.
 2. Hvis afløbet herefter stadig ikke fungerer, skal du ringe til viceværten på tlf. 23331906 i træffetiden.

 

Du har selv ansvaret for at skifte batteri i eller udskifte røgalarmen i entréen.

 

Strøm

Elforsyningsnettet drives af Radius Elnet

Hvis du oplever afbrydelse af strømforsyningen, skal du gøre følgende i nedenstående rækkefølge:

 1. Kontroller at HFI-relæet (i teknikskabet) er slået til
 2. Undersøg om der er generelle driftsforstyrrelser i strømforsyningen. Normalt sender Radius en sms-besked herom. Ellers slå op på Radius’ hjemmeside radius.dk Her kan du også tilmelde dig en sms-service.
 3. Hvis der stadig ikke er strøm i kontakterne, skal du kontakte et elektrikerfirma for egen regning.

Forbrugsmåleren sidder i det fælles teknikrum i bunden af hver opgang og aflæsningen foregår digitalt. Afregningen sker individuelt via den enkelte beboers leverandør.

Elevatorstop

Hvis du oplever, at elevatoren stopper, mens du opholder dig i den, skal du kalde alarmcentralen op ved at trykke på den gule alarmknap. Følg derpå alarmcentralens anvisninger.

Næsten alle fejl på elevatorerne skyldes, at dørene blokeres fysisk. Det skal undgås – bla. fordi det er dyrt for ejerforeningen. Hvis du er i tvivl, om du kan nå at sætte fx varer ind i elevatoren, inden dørene lukkes, skal du trykke en gang til på åbningsknappen, lige inden du går ind. Har du brug for, at dørene står åbne i lidt længere tid, kan du sætte noget for, der afbryder forbindelsen mellem fotocellerne.

Glasskader

Hvis du får en skade på en rude i et vindue eller en dør ud til eller ude på altanen eller terrassen, skal du ringe til viceværten på tlf. 23331906 i træffetiden, som vil rekvirere en glarmester og anmelde skaden til foreningens forsikringsselskab. Ved kritiske situationer uden for viceværtens træffetid kan du ringe på vagttelefon: 76117015.

 

Vicevært og administrator

 

Vicevært

Viceværtfunktionen tager sig af følgende:

 • Lokale forstyrrelser i fjernvarmen
 • Ventilationsanlægget
 • Fælles belysning
 • Faldstammer og fælles afløb
 • Dørtelefon og yderdøre
 • Skader på ruder og døre til altaner og terrasser
 • Overtrædelser af husordenen – herunder, at betingelserne for redningsveje og ordentlige arbejdsvilkår for rengøringen altid er til stede
 • Rådgivning om almindelige mindre praktiske problemer i hverdagen

Viceværtfunktionen varetages af Ejendomsvirke A/S og den praktiske funktion udføres af forvalter Brian Jørgensen i løbet af tidsrummet kl. 7-15. Brian Jørgensen træffes på tlf. 23331906. Undlad at skrive sms eller mail – de vil ikke eller kun sjældent blive besvaret.

 

Administrator

Administrator tager sig af følgende:

 • Alle for foreningen basale administrative opgaver, herunder budget og årsrapport samt vand- og varmeregnskaber
 • skriftlige og telefoniske henvendelser
 • forsikringsskader anmeldt af viceværten
 • husordensovertrædelser

Administratorfunktionen varetages af DEAS Ejendomsadministration og kundeansvarlig er Christiern Racham Håkansson, der kan træffes på tlf. 70302020 eller på mail crh@deas.dk .

Garnisonsparkens CVR nr. er 30758080.

 

Bygningstilstandsrapport og årlige vedligeholdelsesbudgetter

Bestyrelsen fik i juli 2020 udarbejdet en bygningstilstandsrapport. Ingeniørfirmaet MOE har udarbejdet rapporten – kaldet TDD (teknisk due diligence). Den er baseret på en stikprøve i nr. 50-54.

Tilstandsrapporten har dannet udgangspunkt for vedligeholdelsesbudgettet, som bestyrelsen med hjælp fra MOE udarbejder forslag til hvert år og som forelægges generalforsamlingen sammen med driftsbudgettet til behandling og godkendelse. Vedligeholdelsesbudgettet er udformet som et regneark og vedlægges referaterne af hvert års generalforsamling.