Generelle ordensregler Farum Kaserne

I Grundejerforeningen Farum Kaserne er medlemmerne fælles om de grønne rekreative arealer, veje og stier, som Grundejerforeningen ejer. Det er derfor naturligt, at opstille normer for brug af og ophold på områderne. De gældende regler skal sikre, at alle trives og får mest mulig glæde af området.

Parkering Parkering må ikke finde sted langs vej, helt eller delvist på fortov eller på vendepladser. Parkering skal som udgangspunkt ske indenfor eget delområde (bebyggelse). Parkering i andre delområder bør kun ske, hvis der ikke er ledig kapacitet på parkeringspladserne indenfor dit eget delområde.
Der er udlagt 1,5 parkeringsplads pr. husstand og det er derfor en forudsætning, at beboere med privat parkeringsplads ved boligen benytter denne, før de fælles parkeringspladser tages i brug. Campingvogne, både, biler med en totalvægt på mere end 3.500 kg. og ikke indregistrerede køretøjer må ikke henstilles på området.

Affaldsbeholdere Husstandens affaldsbeholder må ikke placeres synligt i skellinje til fortov, undtaget på tømmedag. Er afskærmet standplads etableret på ejendommen, skal denne eller anden skærmet placering benyttes.
Storskrald må tidligst henstilles i skellinje til fortov dagen før afhentning.

Fællesarealer Grundejerforeningen ejer og vedligeholder alle fællesområder – inklusiv grønne arealer og legepladser indenfor de lokale bebyggelser – på hele området ”Farum Kaserne”. Fællesområder anlagt i direkte forbindelse til beboelse, f.eks. græsplæner og andre opholdsområder, bør benyttes under særlig hensyntagen til de omkringboende. Undlad boldspil og støjende aktiviteter, hvor det er til gene for andre.
Det er ikke tilladt at efterlade eller opbevare havemøbler, legeredskaber eller andre private genstande på fællesarealerne.
Alle legepladser på området er offentligt tilgængelige. Legeredskaberne er derfor konstrueret og godkendt til dette formål. Legetøj til privat formål opfylder ikke samme krav til sikkerhed, så undlad venligst at efterlade privat legetøj på legepladserne, som andre børn derved får adgang til at gøre brug af.

Afholdelse af arrangementer på fællesområder Fælles arrangementer, som omfatter hele delområdet bl.a. vejfester m.m., kan afholdes indenfor de enkelte delområder (de individuelle bebyggelser) under forudsætning af følgende fælles retningslinjer:
– musik ophører ved midnat medmindre andet er aftalt med Grundejerforeningen
– inventar som telt, borde, stole m.m. skal være fjernet den efterfølgende dag senest kl. 12
– der må ikke anlægges og tændes bål (godkendt bålplads findes ved kælkebakken)
– brug af fyrværkeri er ikke tilladt – affald indsamles og bortskaffes den efterfølgende dag senest kl. 12
Private arrangementer kan normalt ikke afholdes på fællesområderne. Større arrangementer, med deltagelse af hele området og/eller offentlig adgang, kræver altid Grundejerforeningens godkendelse før afholdelsen.

Overtrædelse af generelle ordensregler Påtaleberettiget er Grundejerforeningen overfor alle medlemmer.

Grundejerforeningen takker på forhånd for din medvirken til at styrke det gode naboskab og fastholde områdets kvalitet.