Naturen på området

Udover at have direkte adgang til Farum Lillevang og The Scandinavian Golf Club byder Farum Kaserne også selv på smuk natur med stendiger, store gamle træer og talrige små søer. Dertil kommer Fredsskoven, som er et fredet skovstykke, der kan følges langs Bukkefaldstien.

Kaserneområdet er et EU-habitatområde, der derfor er beskyttet efter EU’s Habitatdirektiv fra 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Hvert område er udvalgt for at beskytte bestemte naturtyper og arter af dyr og planter. Beskyttelsen har medført bestemmelser og begrænsninger i lokalplanerne, som skal sikre yngle- og rasteområder for bl.a. stor vandsalamander og spidssnudet frø. På Farum Kaserne er bl.a. etableret to nye vandhuller som erstatning for tidligere ynglesteder for stor vandsalamander. De nye vandhuller vurderes at sikre artens ynglemuligheder fremover langt bedre end de lokaliteter som de erstatter. Desuden plejes flere af søerne/vandhullerne for at forbedre ynglemulighederne for de beskyttede padder og der er anlagt spredningskorridorer inden for bebyggelserne.

Endvidere er området brugt som korridor for både rådyr og harer, der ofte lægger vejen forbi tidligt om morgenen og i skumringstiden.

Grundejerforeningen Farum Kaserne plejer og vedligeholder naturen og de rekreative arealer efter en detaljeret plejeplan, som er tinglyst på området. Foreningen er på den måde med til at bevare og beskytte den kvalitet og det særlige miljø, som kendetegner Farum Kaserne.