Snerydning

Grundejerforeningens forpligtigelser:
Grundejerforeningen foretager snerydning på de private fællesveje, når snefaldet er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel. Rydningen iværksættes normalt ved snedybde på mere end 5 cm.

Der udføres glatførebekæmpelse af arealer forbeholdt gående på baggrund af varsler fra DMI.

Snerydning og saltning forudsætter, at der ikke er henstillet biler på vendepladserne, langs vejen og/eller på fortov.

Kommunens forpligtigelser:

Kommunen foretager snerydning på de kommunale veje og fortove, hvilket vil sige Regimentsvej, Garnisonsvej, Kompagnivej og Pionervej. Disse veje er vintervejklasse III, hvilket betyder, at kørebaner udelukkende sneryddes/saltes på hverdage inden for normal arbejdstid og når snerydning er gennemført på de øvrige vejklasser (I og II). Der er desuden kommunens ansvar at rydde sne og salte på stierne i området, herunder bl.a. Soldaterstien og Bukkefaldsstien. Du kan læse mere om snerydning og glatførebekæmpelse i Furesø Kommune her: Snerydning i Furesø Kommune