Orientering af medlemmerne

Kære medlemmer

Bestyrelsen har igennem de seneste uger været vidne til episoder, som vi mener, vi er forpligtiget til at orientere jer medlemmer om.

På både sociale medier og ved en åben henvendelse til bestyrelsen, har en gruppe benævnt ”Bel Air CPH Gruppen” fremsat en række anklager og udtrykt mistillid til bestyrelsen i et sådant omfang, at bestyrelsen er af den opfattelse, at en orientering til medlemmerne ikke kan afvente den kommende generalforsamling i maj.

I hovedtræk beror mistilliden på, hvorvidt bestyrelsen i arbejdet med etablering af en naturlegeplads på området, har arbejdet i henhold til vedtægterne og inden for det mandat, som er tildelt bestyrelsen på tidligere generalforsamlinger.
Herudover er bestyrelsen blevet mødt med krav om prompte at fremsende redegørelser mv. med henvisning til, at disse skulle være nødvendige i relation til gruppens mulighed for at fremsætte bemærkninger til den offentlige høring vedrørende naturlegepladsen, deres mulighed for at kunne klage over miljøafgørelsen samt til orientering af deres advokat.
Bestyrelsen må desværre notere sig, at dette sker med en retorik og form, som ikke tidligere har været kendetegnende for den Grundejerforening, som vi er valgt til at arbejde for.

Man har desuden fundet frem til og uden accept benyttet flere bestyrelsesmedlemmers arbejdsrelaterede e-mailadresser til brug for fremsendelse af ovenstående krav samt sendt et anbefalet brev til et bestyrelsesmedlems private adresse.

Sidst men ikke mindst har bestyrelsen erfaret, at gruppen har forsøgt at påvirke de ejendomsudviklere på området, som har givet tilsagn om økonomisk støtte til naturlegepladsen samt mulige sponsorer, som kunne været interesseret i at støtte grundejerforeningens projekt.

Det er for bestyrelsen helt uforståeligt, at man på omtalte måder forsøger at underminere den demokratiske proces, og de beslutninger som medlemmerne af Grundejerforeningen har truffet i fællesskab igennem de sidste 4-5 år på de afholdte generalforsamlinger.

Der er i bestyrelsen enighed om, at vi som frivillige ikke kan eller vil arbejde under vilkår, hvor vi skal bekymre os om, hvorvidt vi risikerer at blive hængt ud af en gruppe af få personer, der ikke kan eller vil acceptere det demokrati, som gælder for foreningen. Der er i bestyrelsen også enighed om, at bestyrelsen tegner åbenhed og dialog, hvorfor kritik af ovenstående karakter bør fremsættes og behandles på en generalforsamling, hvor alle medlemmer har mulighed for at være til stede og dermed tage stilling til kritikken på et oplyst grundlag.
I øvrigt må og skal der være en absolut sondring mellem på den ene side bestyrelsesmedlemmernes frivillige arbejde for Grundejerforeningen, deres privatliv og individuelle professionelle job. Ingen, hverken nuværende eller kommende bestyrelsesmedlemmer, kan arbejde under forhold, der kan få utilsigtet indflydelse på deres professionelle netværk.

Afslutningsvis ønsker bestyrelsen at præcisere, at den pågældende gruppe ikke tegner alle beboere i Bel Air. Bestyrelsen har en god og konstruktiv dialog med de øvrige beboere på delområdet.

Du kan læse bestyrelsens afsluttende svar på korrespondancen med Bel Air CPH Gruppen her: Svar til Bel Air CPH Gruppen

Tilbage til oversigten