Naturlegepladsens færdiggørelse udsættes desværre igen

Bestyrelsen har stoppet arbejdet med naturlegepladsen midlertidigt efter aftale med Furesø Kommune.

Årsagen er Planklagenævnets afgørelse af de klager, som nævnet har modtaget.   

På baggrund af klagerne har nævnet behandlet følgende spørgsmål:

  1. Om planvedtagelsen er i strid med reglerne om bilag IV-arter som følge af påvirkningen af padder.
  2. Om der foreligger inhabilitet, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3.

I forholdet til punkt 1 er planklagenævnet kommet frem til, at kommunen har haft tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, at lokalplanen ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalamander; “nævnet lægger navnlig vægt på, at det er lokalplanens hensigt at bevare områdets karakter som naturområde, og at der ikke sker en væsentlig fysisk påvirkning af spredningskorridoren og søen i planområdet. Spredningskorridoren fra søen i lokalplanområdet og op mod søerne på golfbaneanlægget nord for området friholdes således i væsentligt omfang for aktiviteter, og de planlagte aktiviteter inden for spredningskorridoren udgør ikke en barriere for padder, da aktiviteterne etableres med hævede plateauer og med underlag i sand. Nævnet lægger desuden vægt på, at platformen på kanten af søen er hævet og at etableringen forudsætter indhentning af tilladelse efter naturbeskyttelsesloven fra Furesø Kommune. Nævnet kan således ikke give medhold i klagepunktet.”

I forhold til punkt 2 har Planklagenævnet efter; “en konkret vurdering fundet, at den retlige mangel (inhabilitet) skal føre til ugyldighed, idet nævnet finder, at byrådsmedlemmets inhabilitet er konkret væsentlig.”

Afgørelsen omkring inhabilitet betyder at Planklagenævnet ophæver lokalplan nr. 130, Naturlegeplads på Farum Kaserne, som er endeligt vedtaget af Furesø Kommune den 25. september 2019 og at færdiggørelsen af naturlegepladsen derfor må udsættes, indtil der igen foreligger en lokalplan for naturlegepladsen.  Nævnet finder i øvrigt ikke, at “grundejerforeningens interesse i sagens udfald alene er af generel foreningsmæssig eller politisk karakter, idet etablering af en større naturlegeplads i tilknytning til boligområdet sandsynligvis vil medføre, at boligerne i området bliver mere attraktive.

Nævnets afgørelse bliver offentliggjort på https://pkn.naevneneshus.dk/ hvor alle interesserede kan læse afgørelsen i helhed.

Bestyrelsen håber at arbejdet kan genoptages i løbet af foråret.

Tilbage til oversigten