Naturlegepladsen – beslutningen tages i næste uge

Efter flere års intenst arbejde, er Grundejerforeningen endelig nået dertil, hvor Miljø, Plan- og Teknikudvalget skal tage politisk stilling til vores naturlegepladsprojekt. Det betyder også, at der ikke er mere bestyrelsen kan gøre, – nu er det alene op til politikkerne. Spændingen udløses den 8. november 2017, hvor udvalget skal tage stilling til nedenstående beslutningstema.  Vi annoncerer selvfølgelig resultatet her på hjemmesiden.  Herunder kan du læse beslutningstemaet, som der skal tages politisk stilling til (ref.: Politiker Web):

  1. Beslutning: Igangsættelse af lokalplan for Naturlegeplads Farum Kaserne
Sagsnr.: 190-2014-39125 Åbent punkt
Dokumentnr.: 190-2017-34724

Beslutningstema
Udvalget skal beslutte, om der skal igangsættes en planlægningsproces for etablering af en naturlegeplads på Farum Kaserne. Udvalget skal desuden godkende proces- og tidsplan for planlægningen.

Sagsfremstilling
Grundejerforeningen Farum Kaserne har ansøgt om at etablere en naturlegeplads for de større børn på Farum Kaserne, da de eksisterende legepladser inden for kasernens område er for de mindre børn. Naturlegepladsen ønskes etableret på et kommunalt ejet naturområdet ved Kompagnivej. Der vil være offentlig adgang til legepladsen. Flere andre placeringer har været overvejet, men denne placering  er valgt primært, fordi der er mest plads, og fordi børnene derved kommer ud i naturen.

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter et naturområde med en sø og en bakke, der er etableret af overskudsjord fra byggerier på kasernen. Dele af arealet er i dag tilplantet med engbeplantning og nye frugttræer, og stierne er klippede stier. Søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og er omfattet af EF-habitatdirektivets artikel 12, da søen er ynglested for de truede dyrearter spidssnudet frø og stor vandsalamander. Arealet ved bakken og søen er udlagt som spredningskorridor. Inden for området er der etableret en paddegrube, hvor padderne kan overvintre.

Forslag til disponering af området
Projektet er indpasset, således at det fortsat fremstår som et naturområde. Der vil blive etableret 6 zoner med forskellige temaer:.

  • ”Legeskoven” er en stammeskov af træstammer, som forbindes med broer, balancestænger, hævede plateauer mv.
  • ”Fart og Aktivitet” er en zone med legeredskaber som svævebane, karrusel eller gynger.
  •  ”Bålstedet” har siddepladser af marksten, træstubbe eller enkle træplinte. Bålstedet overdækkes af et tag beklædt med træplanker.
  • ”Frugtoasen” består af en lille lund. Klynger af hængekøjer monteres på ubehandlede træpæle. Fra hængekøjeren kan man kigge på frugttræerne.
  • ”Picnic” består af en klippet åbning i naturgræsset, hvor enkle træmøbler giver mulighed for at sidde og spise i området.
  •  ”Spillerummet” består af en klippet græsflade uden nogen form for konstruktioner, hvor der er mulighed for f.eks. boldspil eller kroket.

Zonerne er mellem 7 og 13 m i diameter. Alle legeredskaber og inventar fremstår overvejende ubehandlede naturmaterialer. Zonerne forbindes med klippede græsstier. Under legeredskaberne etableres der faldunderlag af sand eller flis. På den ene side af hver zone foretages der en mindre terrænregulering (0,5-0,75m), som tilplantes med enggræs, og omkring ”Legeskoven” beplantes der med hjemmehørende arter med frugtsætning.

Der etableres et hævet trædæk, der giver folk mulighed for at komme tæt på den eksisterende sø, og som giver padder mulighed for at vandre under trædækket.

Der har været afholdt møde med deltagelse af forvaltningen, Grundejerforeningen Farum Kaserne og Danmarks Naturfredningsforening Furesø, og projektet er tilpasset på baggrund af dialogen.

Plangrundlag
Området er omfattet af Lokalplan 70.4, delområde B. Delområdet må kun anvendes til offentligt rekreativt område. Arealerne er defineret som naturlandskab og må kun henligge som naturområde og som sådan kun anvendes til opholdsareal.

Det ansøgte kræver udarbejdelse af en ny lokalplan.

Området er beliggende inden for rammeområde 20L1 i Kommuneplan 2013 -Furesø- Stavnsholtkilens forlængelse, Farum Vest (Lillevang). Området må anvendes til landbrug, skovbrug og rekreative formål samt hidtidig lovlig anvendelse af eksisterende boliger og andre bygninger. I forslag til Kommuneplan 2017 foreslås kommuneplanens rammer ændret, så området kan anvendes til naturlegeplads.

Området må anvendes i overensstemmelse med Fingerplanens retningslinjer for ydre kiler. Området skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til bymæssige formål. Områdets særlige karakteristiske landskabstræk skal bevares. Furesø Kommune har spurgt Erhvervsstyrelsen, om etableringen af en naturlegeplads ligger indenfor Fingerplanens rammer. Dette har Erhvervsstyrelsen bekræftet under forudsætning af, at naturlegepladsen bliver offentlig tilgængelig og ikke indhegnes.

Principper for lokalplan og kommuneplantillæg
Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en lokalplan, der kun omfatter delområde B. Arealet skal forblive i landzone, og det foreslås, at lokalplanen får bonusvirkning, således at etablering af de enkelte elementer ikke kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1.

Det foreslås, at lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til offentligt formål i form af naturområde og naturlegeplads og fastlægger placering og omfang af legeredskaberne i de forskellige zoner. Det foreslås desuden, at lokalplanen fastlægger bestemmelser for terrænregulering, beplantning og stiforløb.

Økonomiske konsekvenser
Arealet er ejet af Furesø Kommune, som står for pleje af arealerne. Grundejerforeningen Farum Kaserne vil indkøbe og vedligeholde legeredskaberne. Der vil blive udarbejdet en aftale mellem Furesø Kommune og grundejerforeningen om drift og vedligeholdelse af legepladsen, herunder om sikkerhedsforholdene.

For Furesø Kommune kan der komme en mindre stigning i driftsudgifterne til græsslåning og fjernelse af herreløst affald.

Borgerinddragelse
Forslag til lokalplan skal i offentlig høring i en periode på mindst 8 uger.

Afgørelse om miljøvurdering skal offentliggøres senest samtidig med planforslagene. Der vil desuden løbende være dialog med Grundejerforeningen Farum Kaserne og DN. 

Lovgrundlag
Lov om planlægning.

Det videre forløb
Ingen bemærkninger

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at:

  • udvalget beslutter at igangsætte udarbejdelse af lokalplan på det foreliggende grundlag
  • udvalget godkender proces- og tidsplanen.

Bilag

Farum Kaserne – Tids- og procesplan – 09.10.2017 190-2017-138560
Lokalplangrundlag 09.10.2017 190-2017-138836

 

 

 

 

Tilbage til oversigten