Lokalplan 130 – Naturlegeplads på Farum Kaserne

1) Selv om lokalplanen indeholder fine og smarte begreber som ”Fart og aktivitet”, ”Bålstedet”, ”Frugtoasen”, ”Picnic” og ”Spillerummet” er Grundejerforeningens projekt fortsat kun baseret på en legeplads, hvor de enkelte legeelementer primært henvender sig til børn i alderen 6-12 år. Derudover indeholder Grundejerforeningens projekt også et ønske om at tilgodese vores mange seniorer ved at øge tilgængeligheden i form af klippede stier og bænke opsat ved mindre grupper af blomstrende frugttræer.
Området vil derfor ikke blive udlagt i en form og/eller med indretninger, som gør det attraktivt for andre end målgruppen.

2) Det har i hele forløbet været et absolut vilkår for både Grundejerforeningen og Danmarks Naturfredningsforening, at naturlegepladsens udformning understøtter områdets indtryk af naturområde. Dermed vil der ikke blive anvendt farvede og/eller plastikelementer, men derimod naturmaterialer, når legeelementerne udvælges.

3) Arealet er ejet af Furesø Kommune, som står for pleje af arealet. Furesø Kommune afholder dermed driftsudgifterne til græsslåning, beplantning og fjernelse af herreløst affald. Arealet har siden kommunen overtog området fra Forsvaret været offentligt. Grundejerforeningen har derfor ikke tidligere og vil ej heller i fremtiden kunne regulere, hvem der færdes på arealet. Derfor vil redskaberne på legepladsen også kunne benyttes af alle.
Hvis lokalplanen vedtages, vil der blive udarbejdet en aftale mellem Furesø Kommune og Grundejerforeningen om drift og vedligeholdelse af naturlegepladsen, og dermed ikke området som helhed, hvor Furesø Kommune fortsat vil stå for plejen og renholdelse.

4) Grundejerforeningens medlemmer har på nuværende tidspunkt ikke besluttet om samtlige 6 legeelementer, som lokalplanen giver mulighed for at opføre, vil blive opført i det tilfælde lokalplanen vedtages. Bestyrelsen har fået mandat til at udarbejde en projektplan for etableringen af Naturlegepladsen og forventer at indkøbe legeelementerne efterhånden som økonomien tillader det.
På den kommende generalforsamling vil medlemmerne blive bedt om at tage stilling til den samlede økonomi i projektet hvori medgår de sidste tre års hensættelser til projektet som besluttet af generalforsamlingen.

5) Store dele af de midler, som skal benyttes til naturlegepladsen, kommer fra de ejendomsudviklere som, efter aftale med Grundejerforeningen, endnu ikke har etableret de legepladser, som de elles er forpligtiget til i forbindelse med opførelsen af de enkelte byggerier. Dette gælder bl.a. en legeplads, som skal anlægges indenfor delområde Golf Residence, en legeplads som skal anlægges indenfor delområde Bel Air og legeplads ved det kommende byggeri – Bastionsparken.
Jeg vil gerne fremhæve, at såfremt naturlegepladsen ikke skulle blive anlagt, vil de omtalte legepladser selvfølgelig skulle anlægges i de nævnte delområder, jf. lokalplanen.

Jeg gerne (igen) opfordre til at man henvender sig til bestyrelsen, såfremt man har konkrete spørgsmål til projektet. Vi får generelt rigtig mange gode og relevante spørgsmål fra medlemmerne, som vi bestræber os på at besvare grundigt og indenfor en rimelig frist.
Det er desuden muligt at abonnere på nyheder her fra hjemmesiden, hvilket jeg bestemt vil opfordre til, hvis man ønsker at holde sig orienteret om bestyrelsens arbejde og området generelt. Hjemmesidens redaktører er ikke forpligtiget til at linke nyheder fra hjemmesiden til den af Grundejerforeningen uafhængige Facebook gruppe, og man kan derfor ikke tage for givet, at alle nyheder linkes til Facebook.

Sidst men ikke mindst vil jeg opfordre alle der har bemærkninger til høringen – positive som negative – om at benytte muligheden for at give deres mening tilkende via den offentlige høring. På den måde får både Grundejerforeningen og Furesø Kommune det mest kvalificerede grundlag at arbejde videre på.

Med Venlig Hilsen

Carsten ildor
Formand
Grundejerforeningen Farum Kaserne

 

 

 

Tilbage til oversigten