Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen den 2. december 2015

En enig bestyrelse vedtog, at snerydning på de private fællesveje kun sker hvor det er praktisk muligt og uden risiko for påkørsel af private biler. Snerydningen forudsætter derfor fremover, at medlemmerne parkerer indenfor egen matrikel eller på de udlagte parkeringspladser, mens veje, fortove og vendepladser altid skal friholdes for parkerede biler.
Bestyrelsen er oplyst om, at nedbrud på materiel var primær årsag til at snerydningen ved seneste snefald blev uhensigtsmæssigt forsinket. Grundejerforeningen beklager naturligvis de uheldige omstændigheder over for medlemmerne. For at imødegå en lignede situation har vores leverandør tilført området flere ressourcer samt yderligere materiel.

Til orientering af medlemmerne blev det gentaget, at Regimentsvej, Garnisonsvej, Pionervej og Kompagnivej (inklusiv fortov og cykelsti) er kommunale veje i vinterklasse 3, hvilket betyder at saltning henholdsvis snerydning kun udføres på hverdage indenfor normal arbejdstid og kun i det omfang, de øvrige kommunale opgaver tillader det. Det samme gælder stierne i området, herunder Soldaterstien og Bukkefaldsstien, hvor kommunen også er ansvarlig for snerydning og glatførebekæmpelse.
Se mere om snerydningen her på hjemmesiden:
https://www.farumkaserne.dk/grundejerforeningen/snerydning-pa-farum-kaserne/

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til oversigten