Ansøgning om dispensation til at anlægge en at anlægge en cykel/gangsti

Grundejerforeningen har modtaget en naboorientering vedrørende dispensation til at anlægge en cykel/gangsti på Farum Kasserne på vejarealet litra 7000dd udlagt til Brigadevej jf. Lokalplan 70.7. I henhold til lokalplanen er der udlagt vej ”Brigadevej” mellem Regimentsvej og Vanddamsvej. Furesø Kommune ønsker på nuværende tidspunkt ikke at realisere vejen, men ønsker at skabe en stiforbindelse, som kan binde Farum Kaserne sammen med det øvrige Farum Nordby.

I henhold til lokalplanen er der udlagt vej ”Brigadevej” mellem Regimentsvej og Vanddamsvej. Furesø Kommune ønsker på nuværende tidspunkt ikke at realisere vejen, men ønsker at skabe en stiforbindelse, som kan binde Farum Kaserne sammen med det øvrige Farum Nordby.

Det fremgår af ansøgningen at Vej og Park søger om dispensation til at anlægge en 3 m bred sti med brosten i hver side i det kommende vejareal, så man undgår at beskadige et bevaringsværdigt træs rødder. Stien skal fungere som en dobbeltrettet cykelsti med et separat fortov, og adskillelsen af cykelsti og fortov vil bestå af en hvid stribe i asfalten. Se kort 1. og kort 2. Endvidere søges om dispensation til 4,8 m høje mastelamper med 2 nedadrettede spots skal vinkles væk fra naboerne og ind over stien, som skitseret på kort 2.

Nødvendige dispensationer

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 70.7 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord.

Det ansøgte kræver dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplanen for så vidt angår anlæggelse af sti og belysning:

  • 5.1. Der udlægges areal til veje med en beliggenhed, som vist på kort 2.
  • 5.1.1. Inden for delområde 12 g (Brigadevej) udlægges vejarealet i en bredde af 20,20 m.
  • 5.1.2. Veje inden for delområde 12g må kun anlægges, som vist på kort 5.
  • 5.1.3. ….Inden for delområde 12b og 12g skal kørebaner afgrænses af 12 cm brede kantsten i hvid beton.

…. Fortove må kun anlægges med 30 x 60 cm store betonfliser uden forbandt.

  • 10.1. Belysning

Belysning må kun foretages på følgende måde: Til belysning af vejstrækningerne 12b (Regimentsvej) og 12g (Brigadevej) må kun anvendes lamper som Københavnerarmatur ophængt i 7 m høje master, som vist på kort 12. Lamperne må kun placeres med en indbyrdes afstand på mindst 20 m og højst 30 m.

Det ansøgte overholder øvrige bestemmelser i Lokalplan 70.7.

Ansøgning med situationsplan, plantegning og snittegninger: Bilag – Ansøgning om dispensation

Hvis du har bemærkninger eller kommentarer til de forhold som dispensationen vedrører, skal Grundejerforeningen have dem skriftligt senest fredag den 9. marts 2018 via gf.farumkaserne@gmail.com

Naboorientering er sendt direkte til de berørte grundejere på Generalvænget 1 – 13, Bataljonvænget 1 – 9 samt Fortvænget 1 og 2.

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til oversigten