Støjgener fra byggepladsen

På baggrund af klager over støjgener fra byggepladsen har Grundejerforeningen kontaktet kommunen og herefter modtaget nedenstående besked:

Der er skrevet til bygherren AAB, som har kommunikeret med hovedentreprenøren Enemærke og Petersen. De har indskærpet overfor alle underentreprenører m.m., at nedenstående vilkår vedr. arbejdstider skal overholdes. Forhåbentlig løser det problemet med støjgener, som I har oplevet. Hvis i fremover oplever, at der udføres maskinelt eller støjende arbejde udenfor de meddelte arbejdstider, er I velkomne til at kontakte mig igen enten skriftligt Email tomc@furesoe.dk  elller på tlf. 7235 5333.

”Arbejdet må foregå frem til d. 31. december 2013. Alt maskinelt og støjende arbejde, eller arbejde som involverer brugen af stærke lys, må udelukkende foregå i tidsrummet 7-18, mandag – fredag.

Bygggearbejdets samlede støjbidrag i perioden målt udendørs ved beboelsers opholdsarealer til det ækvivalente korrigerede støjniveau må, med arbejdet i fuld drift, ikke overstige følgende værdier overfor etageboligerne syd for byggeriet:

Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00: 50 dB(A)

Byggeriets samlede støjbidrag i perioden målt udendørs ved beboelsers opholdsarealer til det ækvivalente korrigerede støjniveau må, med arbejdet i fuld drift, ikke overstige følgende værdier overfor boligerne vest og nord for byggeriet:

Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00: 45 dB(A)

Såfremt der ønskes at udføre byggearbejde i begrænsede perioder udenfor de fastsatte tidspunkter jf. vilkår 1, skal der ansøges særskilt herom.

Hvis der er behov for en forlængelse af tilladelsen til at omfatte flere dage, skal Furesø kontaktes forinden med detaljer om den forventede tidsramme.

 Støv, støj og lys fra byggearbejdet må ikke efter tilsynsmyndighedens skøn være til væsentlig gene for omgivelserne.

Håndtering og bortskaffelse af affald i forbindelse med byggearbejdet skal ske i overensstemmelse med Furesø Kommunes regulativ for erhvervsaffald, som kan hentes på  http://www.furesoe.dk/Erhverv/Miljoe/~/media/5B0C5E6615154455858EF380FF12BF1A.ashx.

Opmærksomheden henledes på, at Furesø Kommune har mulighed for at påbyde gennemførelse af bestemte foranstaltninger for at nedbringe forurening/gener jf. § 42 i Miljøbeskyttelsesloven[1], såfremt arbejdet på trods af de stillede vilkår giver anledning til væsentlige gener.”[1] Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om Miljøbeskyttelse

Comments are closed.