Nyhedsbrev, – opdateringer fra Grundejerforeningen

Gartnerne er nu i gang med at plante erstatning for de ødelagte/manglende træer rundt om på området. Bl.a. er der plantet en del nye frugttræer i Garnisonsparken samt plantet erstatning for de 6 lærketræer ved Regimentsparken, som desværre måtte fældes pga. sygdom.  Desuden er alle bøgehække klippet og græsset på naturområderne slået for sidste gang i år. Undtaget er bøgehækkene i Fairway Village, der endnu er for nye til at blive klippet.

Vi er blevet lovet, at NCC’s tidligere salgspavillon ved Fairway er fjernet inden udgangen af januar 2014.

AAB har afholdt afleveringsforretning med deres entreprenør og Grundejerforeningen forventer således, at kunne afholde overdragelsesforretning i december. Dog skal den udvendige belysning (lygtepæle) først rokeres rundt, sådan at belysningen bliver i overensstemmelse med lokalplanen. Herunder skal masterne, der pt. er opsat tilbagetrukket i passagerne, forventeligt flyttes ud mod vej/fortov.

Desuden mangler træer og hække fortsat at blive plantet og der er en del mangler ved udearealerne i øvrigt, som skal rettes op forinden. AAB forventer at al mangeludbedring er sket 1. december 2013. Desværre har det ikke været muligt, at ændre AAB’s holdning til de plankeværker, som de har besluttet at opsætte mellem boligerne og passagerne. Grundejerforeningen har forsøgt dialogens vej, men AAB fastholder at plankeværkerne bliver stående trods indvendinger om gener for beboerne og det æstetiske udtryk. Grundejerforeningen havde bl.a. foreslået et kompromis, hvor hegnene kunne erstattes af bøgehække, såfremt det var vigtig at have en adskillelse mellem boligernes private parkeringsareal og passagerne.

For så vidt angår asfaltarbejdet udført på Armévænget, så vil der ved kommunens foranstaltning blive afholdt vej syn, forventeligt medio 2014. Grunden hertil er, at vejarbejdet først skal sætte sig således at man får muligheden for at se om der eventuelt skulle være lunker der skal udbedres. Derfor skal der minimum gå 6- 9 mdr. førend vej syn kan gennemføres.

Grundejerforeningen også i tæt dialog med NCC om overdragelse af Golf Residence. Dog udestår der en del mangeludbedring /anlægsarbejder, før overdragelse vil være realistisk.

I forbindelse til 2E Group’s byggeri på område 5b, har Grundejerforeningen overfor kommunen gjort opmærksom på følgende forhold:

–          Arbejdstid fra 0700 – 1800 skal overholdes af bygherre

–          Det er observeret at folk overnatter i mandskabsvogne på byggepladsen.

–          Der bør fejes på Regimentsvej, cykelsti og fortove hver dag efter arbejdstids ophør.

–          Enhver opmagasinering af materialer på cykelsti/fortov bør tydeligt afmærkes (lys).

–          Lys på byggeplads bør slukkes ved arbejdets ophør.

Endeligt har Grundejerforeningen fremsendt foreningens bemærkninger til naboorientering vedrørende Holdepunktet (kommende byggeri på delområde 2e). Tak for de mange gode input og saglige bemærkninger til høringen.

Alle høringer publiceres her på hjemmesiden. Husk at du efter høringsfristens udløb kan få en kopi af foreningens besvarelse, hvis du sender en mail til gf.farumkaserne@gmail.com

Comments are closed.