Møde med Furesø Kommune

Grundejerforeningen var torsdag d. 19. september inviteret til møde med Furesø Kommune. Mødet omhandlede en række forhold med betydning for området som helhed, heriblandt den fremtidige udformning/anvendelse af det rekreative område ved Kælkebakken samt evt. anlæggelse af en boldbane. Desuden fik vi på mødet lejlighed til at drøfte de mange dispensationer som Furesø kommune har givet til de forskellige entrepenører på området samt kommunens utilfredsstillende kontrol af disse dispensationer.

Grundejerforeningen var repræsenteret ved Trine Hesselund og Carsten Ildor. Desuden var Folmer Andersen inviteret med af Grundejerforeningen som observatør/deltager idet han repræsenterede Golf Residence i spørgsmål desangående. Furesø Kommune var repræsenteret ved Centerchef for By, Plan og Miljø Lene Mårtenson, Byplanarkitekt Mette Haugaard Jeppesen, Landskabsarkitekt Anne-Birgitte Hallas samt Centerchef for Drift og Teknik Hans Dyrby Kloch.

Mødet forløb ganske tilfredsstillende og Grundejerforeningen fik luft for deres frustration over kommunens forvaltning på området og deres utilstrækkelige kontrol med dispensationerne. Kommunen havde forståelse herfor men pointerede samtidigt hermed, at det naturligvis var en balancegang at tage hensyn til alle parter (Bygherrer, Beboere og Dansk Naturfredningsforening samt lokalplanen). Dette er ikke altid nemt at få til at gå hånd i hånd og derved tilfredsstille alle, men kommunen noterede sig vores synspunkter og der sporedes en vis forståelse herfor.

Dette galdt især forholdene omkring entrepenørernes støjende arbejde udenfor aftalte tidsrum samt deres ibrugtagen af boliger uden at fællesområder er færdige og overdraget til Grundejerforeningen. Kommunen havde også forståelse for de farlige situationer der kan opstå, når man lader beboere flytte ind uden at der er etableret vejbelysning og P-pladser.

For så vidt angår det rekreative område, så efterspurgte kommunen lidt konkrete informationer til vores ønske om at etablere en naturlegeplads i området ved “Kælkebakken”. Disse lovede GF at tilsende kommunen og så må vi afvente hvad der er budget kroner til.
Etablering af en eventuel boldbane på området ved “Kælkebakken” kan formentligt ikke lade sig gøre, men kommunen vil se på muligheden for at anlægge den andet steds på området. Froventeligt af en dimension på 20 x 40 m. (Håndboldbane)

Der var bred enighed om at forøge dialogen mellem parterne og det blev vedtaget at der afholdes orienteringsmøder hvert kvartal og at GF får et single point of contact hvor vi kan rette henvendelse til kommunen i lignende sager.

Næste møde blev aftalt til at finde sted ultimo november.

Formanden

 

 

Comments are closed.