Høring om busdrift på Farum Kaserne

Opmærksomme medlemmer har gjort Grundejerforeningen opmærksom på, at  Miljø-, Plan- og Teknikudvalget har besluttet at sende et forslag om ændret busdrift i høring.
Forslaget, der berører vores område direkte, er ved en fejl ikke tilsendt Grundejerforeningen, hvorfor vi ikke har haft mulighed for at orientere jer om den vigtige høring før nu. Fristen for svar til kommunen er den 18. februar 2014. Vi har naturligvis bedt om at fristen forlænges, men da det i dag ikke har været muligt at få en bekræftelse på dette, er vi nødt til at bede om jeres bemærkninger senest den 17. februar 2014 kl. 20.00. 
Busdrift indenfor vores boligområde vil berøre alle medlemmer på hele området, og det er derfor vigtigt at alle får mulighed for at bidrage med individuelle bemærkninger til forslaget. For/imod/bekymring/glæde – alle bemærkninger er nødvendige og skal indsendes via følgende email adresse: gf.farumkaserne@gmail.com

I forhold til busdriften, som den fungerer i dag (2014), foreslås følgende ændringer, som har betydning for Farum Kaserne:

– Linje 333 omlægges, så linjen kører ad Regimentsvej, Kompagnivej og Garnisonsvej. 

– Linjens frekvens bibeholdes som i dag, hvilket betyder at bussen formentlig vil køre igennem området 1 gang i timen på hverdage mellem kl. 05 og kl. 00 samt weekender/helligdage mellem kl. 07 og kl. 00. Noget tyder dog på, at bussen i myldretiden vil køre igennem området 3 gange i timen.

– Det er nødvendigt at gøre bumpene og de hævede flader på Regimentsvej, Kompagnivej og Garnisonsvej busvenlige, for at busserne kan holde sig inden for køretiden og samtidig leve op til chaufførernes arbejdsmiljø og borgernes komfort i bussen.

 

Grundejerforeningen er som bekendt forpligtiget til at varetage alle medlemmers fælles, og vi vil derfor også opmærksom på følgende problemområder:

 • Hvordan vil støjgener og forurening fra busserne påvirke medlemmerne.
  Særligt udsatte ift. miljø (støj og forurening) bliver medlemmer i Garnisonsparken (og kommende medlemmer i Green Garden), der har beboelse og altaner/have i direkte forbindelse til de berørte veje. Støj- og lysgener fra busser der stopper/sætter i gang fra stoppesteder kan, især i tidlige morgentimer og sene aftentimer, være generende for omkringboende. I øvrigt må den gennemkørende biltrafik på Garnisonsvej forventes at blive øget markant, når Bastionsparken er opført og de 91 nye lejligheder tages i brug. Det samme gælder Regimentsvej, når Green Garden, Holdepunktet og den resterende del af Fairway og Golf Residence er udbygget.
 • At fartdæmpende foranstaltninger bibeholdes på både Garnisonsvej og Regimentsvej
  Der er i forvejen problemer med for høj fart på Regimentsvej, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at fjerne/mindske fartnedsættende foranstaltninger. Etableringen af en dagsinstitution på Regimentsvej vil desuden øge kravene til trafiksikkerheden på Regimentsvej, der også benyttes som tilkørselsvej for personale og varelevering (lastbiler) til golfbanen. En evt. køreplan/tidsplan må derfor afstemmes med de trafikale forhold (fartchikaner) og ikke omvendt.
 • Børn
  Området er kendetegnet ved mange børnefamilier, som sætter stor pris på, at også de mindreårige børn kan færdes trygt, når de passerer til/fra legekammerater på kryds og tværs af veje/boligkvarterene/legepladserne på området.
 • Alternative løsninger for busbetjening af området
  At busbetjeningen kan ske som del af den påtænkte kommunebus/ringbus, hvor det er foreslået at ruten køres af en minibus, der ikke i samme omfang vil påvirke lokalmiljøet.

 Du kan læse høringsforslaget her: Høringsforslag til busdriften fra 2015

 

 

Comments are closed.