Referat af EF møde 7/6 2010

Referat af bestyrelsesmøde

Mandag d. 7. juni 2010 kl. 19:00

Hos Niels, Nr. 6, 3. sal
Deltagere: Mikkel, Hans, Katrine, Niels, Morten, Helena, Henrik og Philip på vegne af
Nortpam
Møder afholdt i Garnisonsparkens ejerforening har beslutningskraft for
Grundejerforeningen Farum Kaserne idet medlemmerne af begge foreninger er de
samme.
Før mødet bød formanden velkommen til de to nye suppleanter. Helena Rasmussen og
Henrik Storm.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med mindre kommentarer.
2. Konstituering af bestyrelsen
Mikkel Toft-Olsen blev valgt til formand og Hans Eriksen blev valgt til næstformand.
3. Evaluering af Generalforsamling og referat
Der blev udtrykt tilfredshed med forløbet af generalforsamlingen og især brugen af Lars
Carpens som dirigent. Samtidig blev det diskuteret, hvorvidt man til næste
generalforsamling kunne tiltrække et bredere udsnit af forskellige ’beboertyper’ til at melde
sig til bestyrelsesarbejdet.
Der blev rykket for godkendelse og udsendelse af referat.
4. Facadevedligeholdelse. Omfang og finansiering
På baggrund af en sekundær juridisk vurdering var der nu enighed om, at
penthousefacaderne også hører under ejerforeningens vedligeholdelsespligt. Det blev
besluttet at igangsætte arbejde med vedligeholdelse af alle ydre træfacader undtaget
penthouselejlighedernes gulv og træmarkiser samt alle områdets bænke. Hans vil
undersøge hvorledes arbejdet skal finansieres, idet 2010 budgettet ikke vil kunne dække
det fulde beløb.
5. Parkeringspladser
Der har været møde i parkeringspladsudvalget, for at diskutere arbejdsfordeling og proces.
Der var enighed i bestyrelsen om, at processen fremover vil være således: Vi vil indlede
en dialog med kommunen for at foretage en præcis placering af parkeringspladserne i
terrænet med henblik på at få denne endelig placering godkendt på én generalforsamling.
Sideløbende vil Northpam og Ejerforeningen (deriblandt parkeringspladsudvalget) indlede
en dialog angående kompensation, og Philip Marker indvilgede på mødet i at præsentere
et forslag til en kompensationsordning. Når der er enighed om ovenstående pågår der en
udfordring angående fordeling af tilbageværende parkeringspladser, som endnu ikke er
afklaret.
6. Elevatoraftale
Kathrine gennemgik forløbet angående elevatoraftale, som forventeligt vil tilføre en
markant besparelse. Philip påpegede et antal punkter som ikke var endelig afklaret i det
nuværende aftalegrundlag, og det blev besluttet at udfærdige en skrivelse for at få disse
punkter afdækket. Blandt andet er lovkrav til antal af årlige eftersyn ændret, hvilket kan
have betydning for prisen. Ydermere blev det også aftalt at selskabet højst skal foretage
udkørsler en gang om ugen med mindre behovet for at reparere en elevator er
presserende.
Det blev besluttet at gennemgå elevatoraftalen igen i efteråret for muligvis at finde
yderligere besparelser.
7. Transport af tilbageholdte midler til E/F
På generalforsamlingen blev der spurgt ind til hvorvidt de endnu tilbageholdte midler
overfor Arkitektgruppen skulle transporteres til E/F. Philip orienterede om, at det drejer sig
om en garanti på 26 mio. kr. som først skal overdrages til E/F i forbindelse med udstedelse
af ibrugtagningstilladelse (hvilket afventer afklaring af parkeringspladsproblematikken).
Philip har videresendt den relevante dokumentation til formanden.
8. Forsikring og bestyrelsesforsikring
En indledende undersøgelse viser, at der er penge at spare på vores nuværende
forsikring. Samtidig blev det også understreget at bestyrelsesforsikringen muligvis ikke
dækkede tilstrækkeligt. Morten og Philip vil indhente yderligere tilbud før en beslutning om
nyt selskab tages.
9. Nye opgaver
a) Nye termografibilleder
En ejer har tilsendt yderligere termografibilleder, som viser en større forskel end hvad der
er set i Varmerapporten og Energimærkeordningen. Kathrine vil forhøre sig hos firmaet der
foretog Energimærkeordningen. Næste møde vil bl.a. omhandle Energimærkning og
isolering.
b) Sager med Arkitektgruppen
Ejerforeningen har et antal uafklarede sager med Arkitektgruppen:
· Termografibilleder og isolering – Kathrine sender til Energimærkningsfirma
· Ekspansionsbeholder til varmeanlæg – Henrik og Philip vil finde en fagmand til at
vurdere opgaven.
· Ulovlig el arbejde – Philip har det på listen over mulige søgsmål
· Affaldsskakter – Philip har det på listen over mulige søgsmål
· Facader – Philip har det på listen over mulige søgsmål
c) Økonomiske nøgletal
På opfordring fra generalforsamlingen var der behov for at få indhentet nøgletal på udgifter
fra andre ejerforeninger. Mikkel kontakter Dan-Ejendomme for nøgletal.
d) Møbler m.m. på trappeopgange.
Henrik pointerede at møbler på gangene både var en brandrisiko samt skæmmede det
visuelle udtryk for byggeriet. Vi orienterer i næste nyhedsbrev.
e) Rensning af tage. Penthouseterrasser.
Niels fremviste problematikken om rensning af afløb ved penthouse og det blev diskuteret
hvorvidt afløbet skulle vedligeholdes af penthouse-ejere (fordi det var terrassegulv) eller
ejerforeningen (fordi det var et tag). Philip undersøger det nærmere.
f) Forslag til vedligeholdelse af grønne områder / rengøring af
trappeopgange
Henrik gennemgik området og præsenterede et forslag til hvordan han kunne overtage
vedligeholdelsen af grønne områder og trapperengøring. Han blev opfordret til at komme
med et tilbud inkl. økonomi, ligesom Philip vil præsentere et tilbud fra Ejendomsvirke.
g) Cykelstativer
På opfordring fra generalforsamlingen var der behov for at få lavet en permanent løsning
på cykelstativerne. Helena kigger på det.
h) Sten ved parkeringspladser
På opfordring fra generalforsamlingen var der behov for at få gjort noget ved den løse
stenbelægning ved parkeringspladser. Mikkel kontakter Arkitektgruppen.
i) Serviceaftale varmeanlæg
Philip indhenter tilbud. Ikke fra Enco.
j) Serviceaftale ventilationsanlæg
Philip indhenter tilbud. Ikke fra Enco.
10.Orientering
a) Grundejerforeningen Farum Kaserne
De sidste aftaler er undervejs i forhold til at inddrage Regimentsparken i
Grundejerforeningen Farum Kaserne, hvorefter alle opgaver vedrørende fællesområder
bliver lagt herover og fordelt blandt alle boliger i forhold til m2. Det er endnu uvist hvilken
økonomisk betydning det får for ejere i Garnisonsparken.
b) Gennemgang af restancer
Niels gennemgik restancerne, som har udviklet sig positivt.
c) Træer
Ejerforeningen har fået fjernet to store træer, som var gået ud.
11.Eventuelt
Hans efterspurgte listen over lejligheder, der manglede at få udskiftet ventiler pga. mange
henvendelser efter generalforsamlingen.
Niels vil undersøge hvorfor Brunata skal foretage alle aflæsninger manuelt.

Comments are closed.